Del: - -

Case: Sanistål A/S - Risikovurdering

På Sanistål A/S centrallager i Billund udføres systematiske risikovurderinger, når man skal i gang med opgaver. Det gælder både daglige arbejdsopgaver og ad-hoc opgaver.

Teknisk chef Jannik Pilgaard Kristensen beskriver værktøjet således:

Medarbejderne skal løse mange forskellige opgaver. Der er sjældent to opgaver, der er ens, så man kan ikke bare lave en standard for sikkerheden. Vores risikovurderingsværktøjer sikrer, at man får stoppet op og set det, der kan være farligt ved opgaven og får taget de rette forholdsregler.

Ved at medarbejderne er med til at lave vurderingen, er de automatisk med til at tage ansvar for sikkerheden. Det er ikke bare chefen eller en arbejdsmiljørepræsentant, der har vurderet og stillet krav.

Det er blevet en god vane på lageret at lave en risikovurdering, inden man går i gang med en ny opgave. På den måde fjerner vi en lang række risici, og vi forebygger ulykker”.

I processen med at implementere risikovurderinger var Sanistål A/S inspireret af værktøjet ”Take 5”. Der blev udviklet to simple værktøjer, som bruges i dag. Det ene værktøj er en ”Risikovurdering af en ændring”. Det andet værktøj hjælper de enkelte medarbejdere til at lave ”Risikovurdering i dagligdagen”.

Risikovurdering af en ændring

Dette værktøj bruges ved arbejdsopgaver, som ikke er en del af den daglige drift. Skemaet fylder én A4-side og udfyldes typisk af koordinatoren og arbejdsmiljørepræsentanten for det aktuelle område. Medarbejdere inddrages efter behov. Skemaet er et skriftligt hjælpeværktøj i processen, men den gemmes ikke efterfølgende.

En svingkran skal afmonteres:
Ovenstående skema blev eksempelvis benyttet, da en svingkran skulle afmonteres fra området på fotoet, hvor der pakkes radiatorer.

Arbejdsopgaven blev gennemgået ved hjælp af ovenstående skema. Afmonteringsopgaven blev estimeret til 3 timer.

Risikofaktorer blev kortlagt, og vurderingen blev, at der bl.a. var risiko for nedfaldende genstande og tunge løft.

Det blev diskuteret, hvilke foranstaltninger der kunne iværksættes, for at arbejdet kunne udføres forsvarligt.

Dette resulterede bl.a. i, at der til opgaven:

  • Blev anskaffet en egnet lift og løftegrej
  • Blev påbudt hjelm og egnede handsker
  • Blev lavet en indhegning af arbejdsområdet

Teamledere og koordinatorer i de øvrige områder på virksomheden blev informeret om den forestående opgave, så de kunne planlægge, at ingen andre medarbejdere havde gøremål i området, mens afmonteringen stod på.

Af samme grund blev to trucks (se foto) fjernet fra området, så der ikke kunne opstå en potentiel risiko, hvis der var brug for dem, mens kranen blev afmonteret.

Arbejdsmiljørepræsentant John Møller Klausen siger om risikovurderingsværktøjerne:

”Det er vigtigt, at den, der skal udføre opgaven, arbejdsmiljørepræsentanten og relevante medarbejdere mødes til risikovurderingen, inden man går i gang.

Den der står for udførelsen, kender opgaven i detaljer og kan fortælle, hvad der skal ske. Han har sine "opgaveorienterede briller” på, og arbejdsmiljørepræsentanten har sine "arbejdsmiljø-briller" på. Det, at vi kigger på opgaven som en gruppe gør en forskel. Vi opdager faktisk noget, vi ellers ikke ville have set, hvilket gør, at vi kan være på forkant.

Erfaringen viser, at når vi risikovurderer på bagkant, så halter vi bagefter og løber ind i udfordringer, som vi kunne have undgået”.

Risikovurdering i dagligdagen

Sanistål A/S har også udviklet et hjælpeværktøj til at risikovurdere i dagligdagen. Det består af en lille spørgeseddel (8x5 cm.) med 4 spørgsmål, som man skal besvare, inden man går i gang med en arbejdsopgave. Der er udelukkende tale om en mundtlig risikovurdering og handlingerne, på baggrund af vurderingen, bliver udført med det samme.

Sikkerhedsspørgsmål inden arbejde

Ser det sikkert ud, det jeg skal lave?

Kan jeg lave arbejdet mere sikkert?

Vurdér hjælpemidlerne, er det nok?

Kan det gå ud over andre?

Udskiftning af dyser på lågpåsætter:

Udskiftning af dyser på lågpåsætter, er en tilbagevendende opgave for vedligehold, hvor hjælpeværktøjet typisk bliver brugt.

Inden opgaven startes, gennemgås spørgsmålene på spørgesedlen af en selv eller med en kollega.

På baggrund af denne risikovurdering blev der blandt andet aftalt følgende foranstaltninger:

  • Arbejdsområdet afspærres, så man ikke uforvarende kommer ud på kørevejen
  • Der benyttes handsker til udskiftning af dyserne, da der er varm lim og varme overflader

Koordinator i teknisk afdeling Bjarni Klein Olsen siger om risikovurderingerne:

Det gode ved risikovurderingen er, at man sammen med kollegerne har flere øjne på opgaven og brainstormer om, hvilke farer der kan opstå. På den måde er vi mere sikre på, at vi får minimeret risikoen for, at nogen kommer til skade.

En sidegevinst ved risikovurdering er, at man tit får løst opgaven rigtigt første gang, fordi man har folk fra området med, inden man går i gang”.

Sanistål A/S er en grossist- og servicevirksomhed til industrien og byggeriet med et produktsortiment inden for stål og metaller, VVS, VA, beslag og sikring, teknik, el-teknik, befæstelse, kemi, forbrugsvarer og personligt udstyr.

Værktøjet - Risikovurdering

Se beskrivelse af værktøjet her

Hent guiden til værktøjet her


Senest revideret den 29. april 2022