Del: - -

Støjberegner

Ved hjælp af skemaet herunder kan man beregne den daglige støjbelastning, når man kender støjniveauet af de jobs, der udføres i løbet af dagen og deres varighed. Man kan dermed vurdere, om der er risiko for høreskade, eller om Arbejdstilsynets regler er overholdt.

Måling af støj

Støjbelastningen (Laeq 8 timer) udtrykker den gennemsnitlige støjpåvirkning over en 8 timers arbejdsdag. For at kunne beregne den, skal man derfor for hvert støjende job både vide, hvor lang tid det varer (eksponeringstiden), og hvad støjniveauet ved øret er. Herefter regnes bidragene fra samtlige støjende jobs over arbejdsdagen sammen til støjbelastningen.

Målingerne skal udføres tæt ved øret med en lydmåler af god kvalitet. Støjniveauerne måles i dB(A) som Laeq. Hvis der forekommer kraftige impulser i støjen skal de måles.

Anvendes en håndholdt måler, skal man være meget omhyggelig for at sikre, at alle støjbelastende situationer måles. Et enkelt glemt meget støjbelastende job kan forrykke måleresultatet for hele dagen.

Kraftige impulser i støjen skal måles C-vægtet og i indstilling Peak. Vær opmærksom på, at der findes en grænseværdi for impulser. Hvis der er kraftige impulser i støjen, eller støjen varierer meget, er det specielt vigtigt at anvende en lydmåler af god kvalitet.

Man skal lægge 5 dB(A) til de målte støjniveauer i de perioder, hvor kraftige støjimpulser forekommer. Denne korrektion skal foretages, når støjen er impulsagtig, og spidsværdien overstiger 115 dB(C) mere end en gang i minuttet. Korrektionen skal kompensere for den øgede høreskadende effekt af impulsstøj.

Beregning af støjbelastning

Indtast de forskellige jobs, deres støjniveauer og de tilhørende eksponeringstider i skemaet. Husk at markere de jobs i skemaet, som skal korrigeres for impulser. Skemaet foretager så selv korrektionen på 5 dB(A). Summen af tiderne kan være over eller under 8 timer.

Støjbelastningen (Laeq 8 timer) beregnes ved at trykke på ”Beregn”.
Skemaet viser udover den daglige støjbelastning også, hvor meget de enkelte jobs bidrager med til støjbelastningen, så man kan prioritere indsatsen.

Skema til beregning

Job Jobbeskrivelse Støjniveau
dB(A)
Impuls-
støj
Eksponeringstid Bidrag til støjbelastning
Timer Minutter dB(A)
1
2
3
4
5
6
             
Samlet daglig støjbelastning dB(A):

Eksempel

Herunder vises hvordan den beregning, der i Arbejdstilsynets vejledning om måling af støj udføres ved hjælp af støjpoint, kan klares ved at bruge skemaet:

En smed er beskæftiget med opretning af plader. I løbet af en arbejdsdag er han udsat for følgende støjniveauer (Laeq):

  1. Mejsling: 94 dB(A) i 1 time
  2. Slibning: 90 dB(A) i 0,5 time
  3. Svejsning: 86 dB(A) i 1,5 time
  4. Montage mv: 77 dB(A) i 4 timer
  5. Pauser: Ca. 60 dB(A) i 1 time i alt

Ved mejsling er støjen “impulsagtig”. Spidsværdierne måles til mellem 125 og 130 dB(C). Mejsling skal derfor markeres som Impulsstøj ved at sætte hak i feltet.

Tallene sættes ind i skemaet, marker for impulser ud for job 1 og tryk på "Beregn":

Job Jobbeskrivelse Støjniveau
dB(A)
Impuls-
støj
Eksponeringstid Bidrag til støjbelastning
Timer Minutter dB(A)
1
2
3
4
5
6
             
Samlet daglig støjbelastning dB(A):

Støjbelastningen findes som ”Samlet daglig støjbelastning” til 90,6 dB(A). Der rundes op til 91 dB(A).

Under "Bidrag til støjbelastning" ses støjpåvirkningerne fra hvert enkelt job. De viser, at mejselhammeren er den værste støjkilde, selv om den kun bruges i kort tid.


Senest revideret den 11. september 2020