Del: - -

Rollemodeller - Vis vejen til sikker adfærd

Værktøjet rollemodeller drejer sig om, at ledere og arbejdsmiljøorganisationen skal gå forrest som rollemodeller. De skal have en sikker adfærd og bidrage til, at andre også får det. De skal vise vejen for kollegaerne og inspirere og motivere dem til at have en adfærd, der øger sikkerheden.

Vejen til at blive rollemodel

Guiden herunder gør det nemt at komme hurtigt og godt i gang med værktøjet. Guiden kan også printes ud som en pdf-fil. Efter guiden findes yderligere informationer om, hvordan værktøjet kan bruges.

Guide - Sådan kan I gøre

 1. Arrangér et møde, hvor alle lederne og arbejdsmiljøorganisationen lægger rammerne for, hvordan de fremover vil være rollemodeller.
  • Drøft, hvad det indebærer for jer at være en god rollemodel
  • Hvilke konkrete handlinger skal der til for at være en god rollemodel
  • Overvej, hvilke udfordringer, handlingerne bidrager til at løse
  • Hvilke ressourcer skal afsættes for at gennemføre handlingerne
  • Skriv aftalerne ned for at fastholde dem
  • Aftal, hvornår tiltagene starter, hvornår I følger op, og hvornår I evaluerer på, om de har haft den ønskede effekt
 1. Følgende bør overvejes i bestræbelser på at blive gode rollemodeller og påvirke kollegaerne:
  • Gør opmærksom på uhensigtsmæssig adfærd uden at dømme eller være ”politibetjent”
  • Ros og anerkend den gode adfærd
  • Vær tro mod indgåede aftaler, også selv om der er pressede tidsplaner
  • Engagér og motivér kollegaerne ved blandt andet at lytte og inddrage og involvere
  • Vær lydhør overfor forslag og giv konstruktiv feedback - også selv om I ser forskelligt på forholdene
  • Hvis du ser en risiko, så fjern den, eller lav en plan for af få den fjernet eller minimeret
  • Undgå at skabe en risiko
 1. Status og løbende opfølgning
  • Der skal med mellemrum gøres status på forløbet. Er der fremdrift i at agere som rollemodeller
  • Der skal følge op på, om de valgte fokusområder har medført ændringer i adfærden og sikkerhedskulturen i virksomheden

Print guiden her

Det starter ved topledelsen

Topledelsens klare og tydelige signaler om vigtigheden af sikkerhedsarbejdet er en forudsætning for at få en god sikkerhedsadfærd, men udover ledelsen har arbejdsmiljøorganisationen en vigtig opgave i at agere som rollemodel i det daglige arbejde.

Som rollemodel skal man inspirere og motivere medarbejderne til at have en sikker adfærd og sætte sikkerhed på dagsordenen for at fremme sikkerhedskulturen og forebygge ulykker.

Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen skal sammen agere som rollemodeller i dagligdagen, så virksomheden med tiden bliver god til at forebygge ulykker og får den gode sikkerhedsmæssige adfærd.

Hvis man uanfægtet passerer en sikkerhedsrisiko uden at korrigere den, er det det samme som at acceptere risikoen. Rollemodellerne skal, via korrigerende handlinger, aktivt vise, at de prioriterer sikkerheden højt og omgående tager fat om problemer.

Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen lægger på et møde rammerne for, hvordan de fremover vil være rollemodeller. Planlægning af forløbet er vigtigt og kan godt kræve, at man mødes flere gange.

Hvad kan jeg gøre for at blive en god rollemodel?

For at blive en god rollemodel skal man arbejde på at blive bedre til eksempelvis:

 • At være synlig i virksomheden
 • At have den rigtige adfærd (brug de rigtige hjælpemidler, gå på de afmærkede adgangsveje, brug høreværn etc.)
 • At påtale adfærd overfor kollegaer (ros god adfærd, spørg ind til dårlig adfærd)
 • At involvere kollegaerne og lytte til deres vurderinger og forslag
 • At være engageret og motiveret i forhold til sikkerhedsarbejdet ved eksempelvis at være synlig og imødekommende
 • At informere om, følge op på og være tro mod indgåede aftaler
 • At fjerne risici, når de opdages
 • At inddrage og involvere kollegaerne i sikkerhedsarbejdet

Beslut, hvad du vil arbejde på at blive bedre til og lav en plan for, hvordan du vil gøre det i praksis. Vælg eventuelt 3 ting, eksempelvis:

 • At fjerne de risici, du ser i hverdagen
 • At gå en kort tur i virksomheden hver dag og spørge, om der er nogle sikkerhedsforhold, du kan hjælpe med
 • At informere om sikkerhed på faste tidspunkter

Det er vigtigt som rollemodel at være systematisk, arbejde målrettet og overholde aftalerne og adfærden, også selv om der er stramme tidsplaner og produktionsmål. Vær opmærksom på ikke at ændre for meget på én gang. Det er bedre at lykkes med få ting end at blive halvt færdige med mange. Vælg nogle få fokusområder, som kan overskues og håndteres. Så er chancen for at få påvirket andre og få et succesrigt forløb større.

Rollemodellernes synlighed og engagement er omdrejningspunktet for at inddrage kollegaerne og opnå et miljø, hvor alle har den gode sikkerhedsadfærd.

Status og løbende opfølgning

Det er væsentligt med mellemrum at vurdere effekten af de valgte fokusområder eller indsatser.

 • Har vi valgt de rigtige fokusområder og går det som planlagt?
 • Skal vi iværksætte nye initiativer eller tiltag?
 • Hvad er medarbejdernes tilbagemeldinger?

Der skal være opmærksomhed på at informere om de resultater, som ledelse og medarbejdere i fællesskab løbende skaber.

Guide til værktøjet findes her

Se hvordan Odense Marcipan A/S arbejder med begrebet rollemodeller her


Senest revideret den 27. april 2022