Del: - -

Adfærdsbaseret sikkerhed - Observation og dialog, der øger sikkerheden

Værktøjet Adfærdsbaseret sikkerhed bruges til systematisk at observere arbejdsprocesser/-gange i virksomheden for at fremme sikkerhedsadfærden. Observatører aftaler i dialog med medarbejderne/kollegaerne eventuelle ændringer af arbejdsgangen. Det skaber motivation og engagement og styrker sikkerhedsadfærden.

Forløbet for adfærdsbaseret sikkerhed

Guiden herunder gør det nemt at komme hurtigt og godt i gang med værktøjet. Guiden kan også printes ud som en pdf-fil. Efter guiden findes yderligere informationer om, hvordan værktøjet kan bruges.

Guide - Sådan kan I gøre

 • Definér den gruppe af medarbejdere, der skal observere arbejdsprocesser/-gange og gennemføre dialoger med medarbejderne. Ledelsen bør deltage
 • Udfør observationer og dialoger, eksempelvis hver 14. dag
 • Vælg to personer pr. gang til at observere og tage dialog med medarbejderne
 • Deltagerne aftaler, hvilken arbejdsproces/-gang der skal observeres, og hvad der skal være særligt fokus på ved netop den
 • Find de personer/den arbejdsproces, I vil have fokus på:
  • Observér arbejdsområder og arbejdet i praksis
  • Gruppen identificerer og noterer eventuelle usikre forhold og usikker adfærd
  • Gennemgå det arbejdsområde/den arbejdsproces, I som gruppe har observeret
  • Spørg ind til eventuelle risici, som medarbejderen ser. Medarbejderne i gruppen skal lytte i stedet for at tale
  • Herefter kan gruppen fremlægge de risici, som de har noteret og eventuelle årsager hertil
  • I dialogen besluttes i fællesskab den måde, som arbejdsprocessen/-gangen skal udføres på, for at gøre det sikkert. Det besluttes, hvornår øvrige medarbejdere informeres om den nye måde, arbejdet skal udføres på. Hvis der er behov for yderligere handling for at indføre den bedste foranstaltning, aftales hvem der er ansvarlig for denne opgave, og hvornår der sker en tilbagemelding
  • Afslut dialogen på en høflig og positiv måde, eventuelt ved at takke for bidraget og fortælle, hvad der forventes at ske med de tiltag, der er aftalt
  • Husk, at følge op på om aftalte ændringer af adfærden fungerer. Denne opgave bør ligge hos en leder eller arbejdsmiljøgruppen

Print guiden her

Opret en gruppe

Når de grupper, der blev valgt, er blevet vant til denne måde at arbejde med sikkerhed, kan flere medarbejdere inddrages i at bruge værktøjet og observere sikkerhedsmæssig adfærd.

Hvor tit I vil udføre observationer kan variere over tid og fra område til område.

Vælg arbejdsprocesser/-gange

For at vælge hvilke arbejdsprocesser/-gange gruppen vil observere, kan den trække på eksisterende viden om sikkerhedsforholdene, eksempelvis:

 • Fra nærved-hændelser
 • Sikkerhedsobservationer (eksempelvis, at der er placeret paller på adgangsvejene)
 • Arbejdspladsvurderingen (hvor der er påpeget sikkerhedsmæssige problemer)
 • Information fra tavlemøder

Observationen

Gruppen foretager observation af den valgte arbejdsproces-/gang. Man kan eventuelt benytte fotos som hjælpeværktøj efter aftale med medarbejderne

Følgende punkter er relevante, når observationerne gennemgås:

 • Fortæl, hvad det præcist er, I har lavet observationer af, uden at vurdere eller konkludere.
 • Spørg til medarbejdernes vurdering af, om noget i arbejdet er risikabelt.
 • Fortæl om den positive adfærd, der er observeret, og fortæl dernæst om et til to forhold, der efter gruppens mening bør ændres. Dialogen skal foregå umiddelbart efter, at gruppen har foretaget observeringerne.
 • Gruppen og medarbejderne diskuterer det observerede med henblik på at blive enige om, hvordan arbejdet kan udføres mere sikkert.
 • Der laves aftale på stedet, om der skal ændres i arbejdsprocessen/-gangen for at reducere risici. Hvis der kræves yderligere tiltag for at øge sikkerheden, eksempelvis hjælpemidler, vælges en ansvarlig til opgaven, og der aftales en deadline.

Information, tilbagemeldinger og opfølgning

De aftaler og beslutninger, der er taget på baggrund af observationerne, informeres ud til øvrige medarbejdere i virksomheden. Dette kan ske på tavlemøder, morgenmøder eller lignende.

Hvis der er aftalt ændringer, der kræver yderligere undersøgelser, indkøb eller andet, er det vigtigt at give medarbejderne løbende tilbagemeldinger om status på tiltagene.

Opfølgning på ændringerne bør foretages af arbejdslederen eller arbejdsmiljøgruppen. Fungerer de aftalte ændringer ikke efter hensigten, må der foretages en fornyet vurdering og ændring. Det er en opgave for arbejdsmiljøorganisationen eller ledelsen.

Guide til værktøjet findes her

Se hvordan Rockwool A/S arbejder med adfærdsbaseret sikkerhed her


Senest revideret den 27. april 2022