Del: - -

5S - orden og rydelighed

5S drejer sig om at få ryddet op og smidt de ting ud, man ikke bruger mere. Herefter vælges faste pladser til det resterende værktøj, udstyr m.v., som skal bruges i dagligdagen, og der laves procedurer for rengøring, vedligehold og løbende forbedringer. 5S skaber bedre pladsforhold omkring arbejdspladserne, reducerer risikoen for eksempelvis faldulykker og støvgener og forbedrer logistikken og trivslen på arbejdspladsen.

5S-forløbet

Guiden herunder gør det nemt at komme hurtigt og godt i gang med værktøjet. Guiden kan også printes ud som en pdf-fil. Efter guiden findes yderligere informationer om, hvordan værktøjet kan bruges.

Guide - sådan kan I gøre

1.S - Sortér

Det første S handler om at sortere alt, der befinder sig på den enkelte arbejdsstation:

 • Opdel virksomheden i de områder, hvor I vil have foretaget sortering (Husk fællesområderne)
 • Udvælg en gruppe medarbejdere i områderne til opgaven
 • Sortér genstande efter, hvor ofte de anvendes:
  • Genstanden anvendes dagligt (disse genstande markeres med grønt)
  • Genstanden anvendes ikke så tit (markeres med gult)
  • Genstanden anvendes aldrig (markeres med rødt)
 • Beslut, hvilke af de røde genstande, I skal skaffe jer af med

2.S - Systematisér

Det andet S handler om at arrangere nødvendige genstande på arbejdsstationen hensigtsmæssigt, så de er nemme at finde og komme til:

 • Find en fast plads ved arbejdsstationen til genstandene markeret med grønt
 • Find en anden plads, end på arbejdsstationen, til genstandene markeret med gult
 • Alle genstande, der benyttes dagligt, skal have en tydelig markering, der viser, hvor den hører til. Tegn eksempelvis en skabelon af genstanden, tegn en firkant på gulvet, hvor genstanden skal stå e.l.
 • Hver medarbejder gennemgår sit område og bestemmer, hvor alle genstandene skal være

3.S - Systematisk rengøring og vedligeholdelse

Det tredje S handler om at sikre, at arbejdspladsen, maskiner, værktøj m.m. bliver grundigt rengjort og vedligeholdt:

 • Beslut, hvilke maskiner, arealer, reoler, værktøj m.m., der skal rengøres eller kontrolleres
 • Beslut, hvem der skal udføre rengøringen og kontrollen
 • Beslut, hvor ofte rengøringen og kontrollen skal udføres og få opgaverne lagt ind i arbejdsdagene

4.S - Standardisering

Det fjerde S handler om at udarbejde standarder for, hvordan arbejdet med at holde orden og ryddelighed på arbejdspladsen udføres korrekt og sikkert og for, hvordan orden og systematik fastholdes:

 • Udvælg til en start 3 standarder, der skal beskrives (eksempelvis: rengøring af maskiner eller hvilket udstyr skal der være i en værktøjskasse)
 • Arbejdsmiljøgruppen udarbejder standarderne
 • Gør dem synlige og tilgængelige der, hvor arbejdet udføres
 • Vælg en person, der er ansvarlig for standardernes vedligeholdelse og opdatering

5.S - Selvdisciplin

Det femte S handler om at sikre fastholdelse og løbende forbedringer af de fire første S´er gennem afholdelse af tavlemøder:

 • Skab en medarbejdergruppe på tre til syv personer fra hvert område
 • Foretag en rundering i det relevante område
 • Giv gruppen en tavle til at mødes om én gang om ugen
 • Lav en inddeling af tavlen i:
  • Problem/forslag
  • Handling
  • Ansvarlig
  • Deadline
 • Vælg en tavlemødeleder
 • Læg datoer for møderne ind i jeres kalender

Print guiden her

Der er mange måder at arbejde med orden og ryddelighed på. Guiden ovenfor giver en overordnet introduktion, og nedenfor kan I se, hvad I ellers kan inddrage i arbejdet med mere orden og ryddelighed på jeres arbejdsplads.

1. Sortér

Der er følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med sorteringsarbejdet:

 • Giv hver enkelt medarbejder i gruppen ansvaret for et område eller en arbejdsstation, som vedkommende kender til i dagligdagen
 • Tag eventuelt billeder af områderne inden sorteringen. Der kan tages billeder igen efter processen, så forskellen synliggøres
 • Afsæt tid til sorteringen. Det tager typisk et par timer.
 • Farvemarkeringen af genstandene kan gøres på flere måder, eksempelvis med farvede post-it-sedler, tape eller klistermærker
 • Beslut, hvor genstandene markeret med rødt midlertidigt kan opbevares

Ved sorteringen er det vigtigt at gennemgå og opmærke alle genstande på arbejdsstationen. Efter opmærkningen er gennemført, inddrages de øvrige medarbejdere i området, og resultatet af sorteringen gennemgås. Der korrigeres, om nødvendigt, i opmærkningen, og sorteringen godkendes endeligt.

2. Systematisér

Alle genstande, der er markeret med grønt, gennemgås af den ansvarlige medarbejder. Afsæt tid til at flytte rundt på og organisere arbejdsstationen eller området. Start eventuelt med at afsætte 2 timer. Der skal være en fast plads til alle ting, og hver ting skal være på sin plads, eksempelvis:

 • Værktøj, der hænger på en tavle
 • En affaldsspand, der står på gulvet
 • Emner, der står på en reol

Når nyindretningen er gennemført, præsenterer hver medarbejder sit område for de andre. Eventuelle indvendinger afklares på stedet. Når der er enighed om indretningen, skal alle genstande mærkes.

Beslut, hvad der må bruges til at markere, hvor genstandene skal være. Det kan eksempelvis være tape, spraymaling, tusch, skilte eller dymo.

3. Systematisk rengøring og vedligeholdelse

Der skal gøres rent på og omkring arbejdsstationerne. Hvor det er relevant, bør der udarbejdes et rengørings- og vedligeholdsskema se værktøj 6 i branchevejledningen om 5S.

Følgende emner kan være relevante at gennemgå:

 • Produktionsmaskiner
 • Arbejdsstationens arealer
 • Fællesarealer
 • Transportarealer
 • Transportmaskiner
 • Værktøj (der kræver vedligehold)
 • Førstehjælpsskabe

4. Standardisering

En standard er en aftale, der sikrer, at fremgangsmåden er ens fra gang til gang. Standarden skal indeholde en beskrivelse af det ønskede resultat og en beskrivelse af metoden til at opnå resultatet.

Inddrag medarbejderne i, hvilke standarder, der er hensigtsmæssige at få indført. Der kan laves standard på mange forskellige emner, eksempelvis:

 • Standard for rengøring og vedligehold af arealer
 • Standard for, hvordan varer og materialer markeres og opbevares
 • Standard for førstehjælpsskabe, så det er tydeligt, hvad indholdet skal være

Standarden kan med fordel placeres så tæt som muligt på det område, hvor den skal bruges, eksempelvis en smørevejledning placeret på en maskine.

Beslut, hvordan I vil fastholde den orden og ryddelighed, som er opnået i processen, og find ud af, hvordan I vil sikre, at standarderne bliver overholdt. Benyt eventuelt værktøj 7 i branchevejledningen om 5S som er et ”Evalueringsskema til 5S”.

Selvdisciplin

En gruppe skal på tavlemøder have mulighed for at diskutere årsager til eventuelle problemer. Følgende bør også overvejes:

 • Beslut jer for, hvilket tidspunkt på dagen mødet skal afholdes, og hvor lang tid det skal vare. Det er en god idé at mødes lidt oftere i starten
 • Lav en fast dagsorden til møderne
 • Rollen som tavlemødeleder kan gå på skift eller være for en aftalt periode
 • Vælg en person til vedligeholdelse af tavlen for en aftalt periode. Det kan også være tavlemødelederens opgave
 • Find en egnet måde at afrapportere til ledelsen
 • Ledelsen kan inddrages i runderinger, tavlemøder eller andre forhold omkring 5S, hvis gruppen ønsker det
 • ”Evalueringsskema til 5S” kan anvendes til tavlemødet værktøj 7 i branchevejledningen om 5S

Guide til værktøjet findes her

Se hvordan Vola A/S har arbejdet med 5S her

Se mere om 5S i BFA Industris branchevejledning om 5S


Senest revideret den 27. april 2022