Slam på affaldsforbrændingsanlæg

Denne vejledning handler om indretning, drift og vedligeholdelse af anlæg med et modtage- og indfyringssystem til slam. Der er i vejledningen taget udgangspunkt i slam med tørstofindhold, der ikke muliggør aflæsning og indfyring via affaldssilo.

Modtagelse og indfyring af spildevandsslam er normalt ikke omfattet af bestemmelserne om arbejde med slam, jf.bekendtgørelse om kloakarbejde.

Denne vejledning er dog udarbejdet dels med udgangspunkt i kloakbekendtgørelsens bestemmelser, dels ud fra en række praktiske erfaringer. Alle andre gældende retningslinjer og krav omkring arbejdsmiljø og sikkerhed skal naturligvis også overholdes.

Arbejdet kan med fordel udføres efter samme systematik som en arbejdspladsvurdering (APV).

Hent materialet

Fakta om materialet