Temadag: Forandringer og medarbejderinddragelse

Dialog styrker samarbejdet i organisationer

Ledere og medarbejdere har ofte forskellige perspektiver på hvordan der bedst skabes organisatorisk udvikling og trivsel. En grundantagelse i dialogisk ledelse er at alle perspektiver bidrager med vigtig viden, samt at der er et stort potentiale i at skabe ægte dialoger mellem disse, i samarbejdsudvalg og i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i det hele taget.

Mange organisationer står ligeledes overfor stigende forandringshastighed, hvor det bliver en særligt vig- tigt kompetence, at kunne skabe forandringer på gode måder, da det er en forudsætning for at kunne handle kraftfuldt i fællesskab.

Dialogisk ledelse er et både praktisk og progressivt bud på hvordan det kan gøres.

Dialog i organisationer bidrager til at skabe menings- fuldhed på både organisations- og individniveau og er således en vej til at skabe såvel bedre arbejdstrivsel som styrkede resultater. Organisatoriske dialoger muliggør at vi træffer bedre beslutninger om fremtiden, oplever ind- flydelse på eget arbejde og styrket anerkendelse af for- skellige faggruppers bidrag.

PROGRAMPUNKTER:

  • Hvad er dialog?
  • Hvordan skabes dialoger i praksis, i den daglige planlægning og på møder i  afdelingen? 
  • Dialog som metode til at skabe fælles mening i forandringsprocesser.
  • Samarbejdsudvalgets rolle i dialoger om fremtidig strategisk udvikling.

Dagen vil indeholde oplæg, diskussioner og gruppedrøftelser. Der vil være indlagt frokost og kaffepauser i løbet af dagen.

OPLÆGSHOLDER

Bjarne Stark er dialogisk organisationskonsulent og forfatter til bogen Dialogisk Ledelse – Fælles handlekraft i udvikling og forandring, der udkom i december 2019 på forlaget Samfundslitteratur.

En forudsætning for deltagelse er, at der tilmeldes mindst en repræsentant for både ledelses- og medarbejderside.


Senest revideret den 5. maj 2020